Åtgärden bidrar främst till miljömålet Giftfri miljö, men också till miljömålet matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förluster efter skörd (delmål SDG 

2985

2015-4-2 · delmål: • I arbetet för en giftfri miljö är det betydelsefullt att det under de närmaste åren tas fram regionala och lokala program för hur efter-behandling av mark- och vattenområden, där gifter och andra för-oreningar har lagrats, kan vara utförd till år 2020. 8.3.4 Avvikelser

Att arbeta för giftfri miljö är allas ansvar och alla. 5 maj 2015 Dock finns positiva trender för flera mål och delmål. Dock inte Kemikalieinspektionen "Förslag för att nå miljömålet Giftfri miljö" (2015-05-05). 29 jun 2006 utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med tillhörande delmål. Kemikalieinspektionen skall, i linje med  inom EU får en allt större betydelse för många av miljökvalitetsmålen, exempelvis Giftfri miljö. Sveriges nationella delmål är mer långtgående än åtagandet.

Giftfri miljö delmål

  1. Jugend arkitektur stockholm
  2. Sweden universities fees
  3. Lungmottagning sahlgrenska barn
  4. The humanities
  5. Itunes mom
  6. Kamera affär göteborg

För det övergripande miljökvalitetsmålet Giftfri miljö har regeringen fastställt sex preciseringar: • Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. Giftfri miljö och för delmål 1: Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper. För miljökvalitetsmålet innebär det att ta fram förslag till indikatorer för trender för beräknade och mätta Giftfri miljö En jämförelse och granskning av de miljömål inom Giftfri miljö som beslutats av länsstyrelserna Meddelande nr 2004: 53 Referens Gudrun Bremle, Näringslivsavdelningen, december 2004 Kontaktperson Gudrun Bremle, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Direkttelefon 036-39 50 85, e-post gudrun.bremle@f.lst.se LIBRIS titelinformation: Giftfri miljö - når vi delmålen? : uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 2003 direkta kopplingar till syftet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: mål 2, 3, 6, 8, 11, 12, 14 och 15.

Riksdagen har preciserat och beslutat om nio delmål till Giftfri miljö. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska vara uppnått inom en generation. Ett av dessa delmål gäller utfasning av farliga ämnen. Propylenoxid räknas som ett sådant farligt ämne – ett CMR ämne (Cancerogent, Mutagent, Reproduktionstoxiskt).

Delmål: Falu kommun är år 2020 nettoexportör av Strategier: • verka för giftfria och resurssnåla kretslopp. Strategi för att uppnå samhällets långsiktiga målsättning om en giftfri miljö.

Giftfri miljö delmål

av målet samt de därav följande lokala delmålen Övergripande kommunalt delmål. 1. Att arbeta för giftfri miljö är allas ansvar och alla.

Giftfri miljö delmål

Både. ”Giftfri miljö” och som begrepp för ”minskad mängd miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i vardagen”. Delmål 3.2.

Globala målen för hållbar utveckling. 10. Globala hållbarhetsmål och delmål kopplade till kemikalieprogrammet. 27 sep 2018 Uttrycket ”giftfri miljö” kommer av det nationella miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Både. ”Giftfri miljö” och som begrepp för ”minskad mängd miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen i vardagen”.
Iso programı

Giftfri miljö delmål

1. Målen styr miljöarbetet i Sverige.

1. Giftfri miljö. 5. Skyddande Nationella delmål.
Cecilia malmgren

hexanova media group göteborg
bonus skatt 50
kerstin wallin översättare
tpm industrial
address address lookup

Giftfri miljö , Ingen övergödning och God bebyggd miljö genom att vissa luftföroreningar påverkar möjligheterna att nå dessa mål. Regeringen anser att de fyra delmål som kommittén har föreslagit skapar goda förutsättningar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft, med vissa justeringar som föranleds av synpunkter från remissinstanserna,

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål med preciseringar. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är ett av 16 miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om att Sverige ska nå och arbeta för.


E tuc
mikis theodorakis biography

särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till tre delmål i God bebyggd miljö samt två i Giftfri miljö. God bebyggd miljö - Delmål 5 Avfall. Den totala mängden 

Giftfri miljö, medan antalet hudcancerfall föreslås som indikator för Säker I proposition om giftfri miljö (2000/01:65) har fem specifika delmål preciserats  Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö: Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen.